Waarom Procesmanagement?

Procesmanagement is gericht op het verbeteren van bedrijfsprocessen door het beter op elkaar afstemmen van mensen, middelen en concepten. In veel organisaties worden de bedrijfsprocessen en informatiesystemen steeds complexer. Ook worden steeds hogere eisen gesteld. Klanten willen kwaliteit en snelheid. Overheden stellen wetten en regels op, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Denk aan privacy, fiscale wetten, veiligheid, kwaliteit, milieu. Organisaties ...

Process Performance Management

Process Performance Management omvat: Het stellen van doelen Het bepalen van prestatie-indicatoren (kpi's) om te meten in hoeverre de doelen bereikt zijn of worden Het inrichten van het proces die de indicatoren moeten leveren Het meten van resultaten Het beoordelen van deze resultaten De metingen vergelijken met doelen en, indien nodig, bijsturen Ook hiervoor geldt, evenals voor GRC, dat een ...

Requirements Engineering

Requirements Engineering is een proces/activiteit om deze eisen te inventariseren, analyseren, de oorsprong, geldigheid en verantwoordelijkheid vast te stellen, en het beheer te regelen. De belangrijkste opdracht voor Requirements Engineering is vooral om requirements te relateren aan het bedrijfsdoelen en bedrijfsproces, zodat duidelijk is welk belangen /of doel daarmee gediend wordt en wie de stakeholder is. Het requirements engineering proces ...

Bedrijfsprocessen ontwerpen (of aanpassen)

Globaal stappenplan voor het ontwerpen (of aanpassen) van bedrijfsprocessen: Afbakening: Bespreek de opdracht met opdrachtgever Bepaal welke producten en/of diensten het betreft Opmerking: gemakshalve staat er in het vervolg alleen product, maar dan wordt product en/of dienst bedoeld Wie verantwoordelijk is voor elk product Bepaal betrokken managers voor stap 2 Bepaal per product de procesketens: Bepaal de triggers (die van de ...

Procesmanagement is ook verandermanagement

Regelmatig moet een bedrijfsproces aangepast worden, bijvoorbeeld: Omdat de wetten en regels veranderen Of omdat het bedrijf een andere werkwijze wil toepassen Of omdat het informatiesysteem verandert Of omdat er een probleem is geconstateerd, en zo kunnen er nog meerdere redenen zijn. Als veranderingen aan een bedrijfsproces moeten worden aangebracht, dan is het wel handig om alvast een goede, maar ...

Governance betekent eenvoudigweg “goed bestuur”

Dit moet ook aantoonbaar gemaakt worden: aan de aandeelhouders, aan de werknemers, aan de maatschappij. Organisaties moeten voldoen aan wetten en regels (Compliance). Dit kan risico's opleveren, als daaraan niet voldaan wordt. Daarom is Risicomanagement nodig. Dat vereist controles, monitoring, rapportage. Governance op corporate niveau is nodig om ervoor te zorgen dat dit alles goed geregeld is en dat het ...

Compliance is het voldoen aan wetten en regels

De meeste organisaties moeten tegenwoordig minimaal aan een handvol wetten en regels voldoen, zoals: Fiscale wetten Privacywet Veiligheidsvoorschriften Hygiëne voorschriften Het niet voldoen aan wetten en regels brengt risico's met zich mee. Via Risicomanagement kan men die risico's beheersen door ze: Trachten te voorkomen Of de gevolgen ervan beperken Men moet echter ook kunnen aantonen, dat aan de wet voldaan ...

Governance, Risk Management en Compliance

Deze drie onderwerpen hangen nauw samen. Governance is simpel te definiëren als "goed bestuur". Goed bestuur houdt in dat de bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden helder zijn, dat voldaan wordt aan wet- en regelgeving en aan de eisen van klanten, medewerkers, maatschappij en stakeholders Risk Management is gericht op het voorkomen of verminderen van risico's. Breng de risico's in kaart en neem ...

Procesmanagement is ook risicomanagement

Als management en medewerkers meer inzicht hebben in de risico's van een bedrijfsproces, dan kan de organisatie de nodige maatregelen nemen. Risicomanagement vereist monitoring, controle en rapportage op alle niveaus in de organisatie en wordt daarom bij voorkeur op corporate niveau geregeld, zie blog Governance. Hierna wordt beschreven hoe de risico's, controles en rapportages die daarvoor nodig zijn op de werkvloer in te ...